Buscar
 • Valenciano
 • Ingles
 • Castellano

Enllaç ràpid per a abonar-se

Per a gaudir dels beneficis de Valenbisi durant un any o una setmana, subscriga's ací.

   Abonar-se  

Totes les estacions

Búsqueda de estaciones

PLA D´ESTACIONS VALENBISI

   

   

Política de Privacitat y Protecció de Dades Personals de JCDecaux

Preàmbul

 
 JCDecaux està compromesa amb la protecció de la privacitat i de les dades personals. Estos valors formen part dels compromisos socials corporatius de JCDecaux arreplegats en La Seua Política de Desenrotllament Sostenible.

 Cada entitat jurídica de JCDecaux dins de la Unió Europea que arreplegue o utilitze les seues dades personals per a fins de la pròpia entitat estarà actuant com a responsable del tractament (d'ara en avant, «JCDecaux» o «nosotros», «nos», etc.) i acorda implementar les mesures adequades per a garantir la protecció, la confidencialitat i la seguretat de les dades personals de qualsevol interessat del que s'arrepleguen tals dades, de conformitat amb els requisits legals i, en particular, amb el Reglament Europeu 2016/679 sobre protecció de dades personals («RGPD») i les lleis nacionals aplicables dins de la Unió Europea.
 
 El propòsit d'esta política de privacitat i protecció de dades (d'ara en avant, la «Política de Protecció de Dades») és informar-li sobre els compromisos assumits per JCDecaux per a garantir que les seues dades personals siguen protegides i respectades.

  Informació sobre JCDecaux

 

El present document regula la política de privacitat de la plataforma web www.jcdecaux.es (d'ara en avant, la “Plataforma”) . Per a la seua informació, a continuació, s'arrepleguen les dades identificatives de la societat que gestiona el servici:

 

Denominació social: JCDecaux Espanya, S.L.U. (d'ara en avant, “JCDECAUX) .

NIF: B28762003

Direcció: Avinguda d'Aragó 328, CP 28022, Madrid (Espanya) .

Dades registrals: Mercantil de Madrid al Tom 6.592 General, 5.592 de la Secció 3a del Llibre de Societats, Foli 103, Full número 55.529 II, Inscripció 1a. Societat Unipersonal.

Contacte Protecció de Dades:  protecciondedatos@jcdecaux.com.

 

La present política de privacitat regula el tractament de dades dut a terme per JCDECAUX en relació amb els usuaris que accedisquen, utilitzen i es posen en contacte amb JCDECAUX a través de la Plataforma - www.jcdecaux.es -.

 

Llevat que s'indique expressament el contrari, vosté queda informat de que totes les dades que JCDECAUX li sol·licite o li puga sol·licitar són necessaries per a les finalitats descrites en la present política de privacitat i el fet de no facilitar-los suposaria la impossibilitat de poder prestar-li el servici o gestionar la sol·licitud que realitze a JCDECAUX.

 

Vosté confirma i garantix la veracitat i exactitud de les dades aportades, i que estes s'ajusten al seu estat actual. En este sentit, Vosté es compromet a comunicar a JCDECAUX qualsevol modificació que es produïra en les mateixes.

 

 

 

Àmbit d’aplicació

La present Política de Protecció de Dades és aplicable a tot tractament de dades personals dut a terme per JCDecaux, en qualitat de responsable, dins de la Unió Europea, en relació amb persones externes (d'ara en avant, «usted») , incloent, entre altres, a clients, prospectes, socis, sol·licitants d'ocupació, usuaris dels nostres productes i servicis (com a sistemes de bicicletes de lliure servici) , proveïdors, proveïdors de servicis i usuaris d'Internet.

Definicions

«Responsable»: l'entitat jurídica que determine els fins del tractament i els mitjans implementats. «Dades personals»: qualsevol informació que puga ser utilitzada per a identificar, directament o indirectament, a una persona física.

«Tractament»: qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals, com l'arreplega, registre, utilització, transmissió o comunicació.

«Encarregat»: l'entitat jurídica que tracte dades personals per compte del responsable.

Dades arreplegats

JCDecaux únicament arreplega i tracta dades personals que siguen pertinents, adequades, no excessivament i estrictament necessaries en relació amb els fins prèviament determinats. JCDecaux pres totes les mesures necessàries per a garantir que les seues dades siguen exactes, completes i, si fóra necessari, actualitzades."
 
 JCDecaux es compromet a obtindre el consentiment dels interessats sempre que siga necessari, així com a informar-los sobre el tractament de les seues dades.

 

Tractem dades personals que li concernixen i que ens ha proporcionat en els següents contextos en particular:

 

 • quan se subscriu a un dels nostres servicis (en particular, a través d'ofertes per a subscriure's als nostres servicis, com els nostres servicis de bicicletes de lliure servici o Wi-Fi gratuït) ;
 • quan utilitza els nostres servicis;
 • quan navega pels nostres llocs web;
 • quan ens proporciona productes o servicis;
 • quan participa en esdeveniments o activitats de relacions públiques organitzats per JCDecaux;
 • quan ens concedisca el seu consentiment per a rebre les nostres newsletters i una altra informació comercial;
 • quan desitge sol·licitar una ocupació en JCDecaux;
 • quan desitge posar-se en contacte amb nosaltres per a fer-nos una pregunta o reclamació.

 En estos contextos, JCDecaux podria arreplegar i tractar les següents dades personals:

 • la seua identitat: cognom, nom, títol desitjat per a dirigir-nos a vosté (Sr./Sra./Sra.) , data de naixement, fotocòpia del seu document d'identitat, quan siga necessari, i la seua funció;
 • les seues dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon; o les seues dades d'identificació (al crear un compte per a subscriure's a un servici) : número de subscripció, codi secret; o les seues transaccions i informació de pagament: detalls de la transacció, xec bancari, informació de compte bancari;
 • la seua informació relativa a la sol·licitud d'ocupació: CV, carta de motivació, notes d'entrevista;
 • informació tècnica i de navegació en els nostres llocs web (per favor, veja la secció 8 a continuació sobre cookies) ;
 • qualsevol altra informació que ens proporcione directa o voluntàriament a l'utilitzar els nostres llocs web i servicis, així com en qualsevol contracte que puga celebrar amb nosaltres.

 La naturalesa obligatòria de qualsevol informació que haja de completar s'indicarà, en general, amb un asterisc en els formularis corresponents en el moment en què s'arreplega la dita informació. En cas de no completar esta informació o de proporcionar una resposta que JCDecaux considere anormal, JCDecaux podrà negar-se a processar la seua sol·licitud.
 
 JCDecaux podria sol·licitar-li que proporcione certes dades personals per a fins de comunicació/marketing directe. Podrà optar per donar o no donar el seu consentiment lliure i explícit per a l'arreplega i el tractament de les seues dades personals marcant la casella de consentiment.

 

Vosté es compromet que les dades personals que proporcione vosté mateix a JCDecaux siguen actuals, exactes, complets i inequívocs.

Fins de l'arreplega

 

JCDecaux es compromet a arreplegar i tractar les seues dades personals de manera legal i justa. El tractament dut a terme per JCDecaux perseguix uns fins específics, explícits i legítims. En particular, les seues dades podran ser tractats per als fins següents:

 • Permetre-li la subscripció o l'accés als nostres servicis (gestió de la seua sol·licitud de subscripció i compte) ;

En este context, el fonament jurídic per al tractament és l'execució del contracte entre vosté i JCDecaux.

 • Per a gestionar la seua subscripció i el seu ús dels nostres servicis;

En este context, el fonament jurídic per al tractament és l'execució del contracte entre vosté i JCDecaux.

 • Per a processar les seues transaccions i els seus pagaments;

En este context, el fonament jurídic per al tractament és l'execució del contracte entre vosté i JCDecaux quan es tracta de l'administració de les seues transaccions i pagaments, o en cas contrari el compliment dels requisits legals si JCDecaux implementa mesures contra el frau.

 • Per a gestionar la relació contractual amb els nostres clients, proveïdors de servicis i socis (gestió del contracte, comandes, entregues, relacions públiques, etc.) ;

 En este context, el fonament jurídic per al tractament és l'execució del contracte entre vosté i JCDecaux.

 • Per a enviar-li informació comercial sobre nosaltres;

En este context, el tractament es fonamenta en l'interés legítim de JCDecaux i, específicament, el nostre interés financer a fer-li ofertes personalitzades, entendre millor les seues necessitats i oferir-li servicis adaptats.

 • Per a analitzar la seua navegació pels nostres llocs web i millorar l'ús dels nostres llocs web (veja la secció 8 a continuació sobre cookies) ;

En este context, el fonament jurídic per al tractament és l'interés legítim de JCDecaux i, específicament, el nostre interés financer a millorar contínuament els nostres llocs web i els nostres servicis i a entendre les seues necessitats per a poder aconseguir les seues expectatives.

 • Per a gestionar qualsevol pregunta o sol·licitud i fer front a qualsevol reclamació que vosté puga tindre;

En este context, els fonaments jurídics per al tractament són l'execució del contracte si la sol·licitud o reclamació està relacionada amb la relació contractual entre vosté i JCDecaux, o en cas contrari l'interés legítim de JCDecaux i, específicament, el nostre interés financer a realitzar comunicacions clares amb vosté i a comprendre les seues necessitats i expectatives.

 • Per a gestionar la seua sol·licitud d'ocupació a través d'un dels nostres llocs web.

 En este context, el fonament jurídic per al tractament és l'interés legítim de JCDecaux i,

específicament, el nostre interés a respondre a les seues sol·licituds d'ocupació i trobar perfils adequats per als llocs de treball disponibles en JCDecaux.

Destinataris de les Dades

JCDecaux només comunicarà les seues dades personals a certs destinataris autoritzats, de conformitat amb les normes aplicables.

 

JCDecaux podrà proporcionar accés a les seues dades personals a les empreses del seu grup, a les autoritats o òrgans governamentals, als seus socis i als seus possibles proveïdors de servicis tercers, en qualitat d'encarregats, per a la prestació de servicis relacionats amb les aplicacions de TU i els servicis de JCDecaux (com hosting, emmagatzemament, analítica, tractament de dades, gestió de bases de dades o servicis de manteniment de TU) . Estos proveïdors tercers actuaran únicament davall les instruccions de JCDecaux, només tindran accés a les seues dades personals per a complir els fins perseguits a l'arreplegar les dites dades i tindran les mateixes obligacions de confidencialitat i seguretat que JCDecaux.

 JCDecaux es compromet a obtindre el seu consentiment previ, en particular a través d'un mecanisme d'opt-in (casella per a marcar) , abans de comunicar les seues dades a socis amb fins de màrqueting directe.

A més, les seues dades personals podran ser comunicades davall els fonaments següents:

 • En el context d'una fusió o adquisició de tot o part de JCDecaux per un tercer, tal com vosté accepta per la present;
 • En resposta a procediments legals o administratius de qualsevol tipus o mesures d'execució a instàncies de les autoritats competents;
 • Per a complir amb les obligacions legals, protegir els drets i/o la seguretat d'una persona, protegir els drets i la propietat de JCDecaux, incloent la necessitat de garantir que es respecte esta Política de Protecció de Dades i evitar qualsevol problema tècnic, de seguretat o relacionat amb el frau. 

 

Retenció de dades

 JCDecaux conservarà les seues dades personals pel temps necessari per a aconseguir els fins per als que han sigut arreplegats i tractats. No obstant això, JCDecaux podrà conservar les seues dades personals durant un període més prolongat sempre que siga una obligació legal per a nosaltres o per a tindre en compte el període de prescripció aplicable per a formular, exercitar o defendre reclamacions legals.

 

Al definir un període de retenció de dades adequat, JCDecaux es basa en particular en els criteris següents:

 

 • Les dades sobre la seua subscripció, pagaments i ús dels nostres servicis es conservaran durant tot el període de la seua subscripció / de la relació contractual i, posteriorment, d'acord amb els períodes de prescripció aplicables
 • Les dades sobre la gestió de la relació comercial amb els nostres proveïdors de servicis i socis es conservaran durant tot el període de la relació contractual i, posteriorment, d'acord amb els períodes de prescripció aplicables;
 • Quan accepte rebre comunicacions de màrqueting, JCDecaux conservarà les seues dades personals fins que indique que ja no desitja rebre tals comunicacions o, en cas contrari, durant el període establits per la legislació aplicable;
 • Quan les seues dades siguen arreplegades en sol·licituds o consultes relacionades amb servicis i aplicacions de TU, JCDecaux conservarà les seues dades durant el període necessari per a processar les dites sol·licituds o consultes;
 • Els arxius relatius a una sol·licitud d'ocupació es podran conservar durant un període de fins a dos anys des de la data de l'últim contacte amb el sol·licitant, a menys que el sol·licitant accepte un període més llarg; en este cas, les dades podran ser emmagatzemades d'acord amb els períodes de prescripció aplicables. 

 

Cookies

 Vosté queda informat de que, al navegar pels nostres llocs web, es podran instal·lar cookies en el seu navegador web per a permetre-li, en particular, disfrutar d'una navegació òptima. Les cookies són dades emmagatzemats en l'equip terminal d'un usuari d'Internet. Els nostres llocs web utilitzen cookies per a enviar informació al navegador de l'usuari, la qual cosa permet que el navegador transferisca dades al lloc web original (per exemple, una identificació d'inici de sessió, preferència d'idioma o data) . També poden utilitzar un altre tipus de rastrejadors, com a balises web. Estes balises envien una petició als servidors per a mostrar un píxel i ens permeten compartir dades amb tercers per als fins descrits en la nostra Política de Gestió de Cookies.

Seguretat

 
 JCDecaux garantirà la seguretat de les seues dades personals per mitjà d'un sistema de protecció de dades que utilitza mesures de seguretat lògiques i físiques. 

Transferència de dades

Les filials, els proveïdors de servicis o altres tercers mencionats anteriorment als que JCDecaux podria comunicar les seues dades personals podrien estar domiciliats en l'estranger, i en particular fora de la Unió Europea.
 
 En este cas, JCDecaux els exigirà que adopten, de conformitat amb la legislació aplicable, totes les mesures organitzatives i tècniques per a garantir un nivell adequat de protecció de les seues dades personals (en particular, per mitjà de l'ús de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea, de les quals podrà obtindre una còpia, si és el cas, amb la sol·licitud prèvia a: protecciondedatos@jcdecaux.com).

Drets dels interesats

 
 De conformitat amb la legislació de protecció de dades, vosté compta amb certs drets quant a l'arreplega i el tractament de les seues dades personals, en concret:

 

 • Dret a ser informat: té dret a ser informat de forma concisa, transparent, intel·ligible i fàcilment accessible sobre la manera en què les seues dades personals són tractades.
 • Dret d'accés: té dret a obtindre (i) conformació sobre si dades personals que li concernisquen són o no tractades i, de ser tractades, a obtindre (ii) accés a dites dades i una còpia dels mateixes.
 • Dret de rectificació: té dret a obtindre la rectificació de qualsevol dada personal inexacta que li concernisca. També té dret que es completen les dades personals que siguen incompletes, inclusivament per mitjà d'una declaració addicional.
 • Dret de supressió: en alguns casos, té dret a obtindre la supressió de les dades personals que li concernisquen. No obstant això, este no és un dret absolut i JCDecaux podria tindre fonaments jurídics o legítims per a conservar dites dades.
 • Dret a la limitació del tractament: en alguns casos, té dret a obtindre la limitació del tractament de les seues dades personals.
 • Dret a la portabilitat de les dades: té dret a rebre les dades personals que li incumbisquen, que haja facilitat a JCDecaux, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i té dret a transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que ho impedisca JCDecaux. Este dret només serà aplicable quan el tractament de les seues dades personals es base en el seu consentiment o en un contracte i el dit tractament s'efectue per mitjans automatitzats.
 • Dret d'oposició al tractament: tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seua situació particular, que dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament quan el dit tractament estiga basat en l'interés legítim de JCDecaux. No obstant això, JCDecaux podrà apel·lar a motius legítims imperiosos per a continuar amb el tractament. Quan les seues dades personals siguen tractades per a fins de màrqueting directe, tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment al tractament de tals dades. En particular, podrà exercir este dret contestant a l'adreça de correu electrònic dels missatges que reba, indicant el seu desig de cancel·lació de dites comunicacions.
 • Dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control competent: té dret a contactar amb una autoritat de control (a Espanya, la CNIL) per a reclamar sobre les pràctiques de JCDecaux relatives a la protecció de dades personals.
 • Dret a donar instruccions sobre l'ús de les seues dades després de la seua defunció (este dret és aplicable a França) : té dret a donar instruccions a JCDecaux sobre l'ús de les seues dades personals després de la seua defunció.

Finalment, en el cas que Vosté desitge més informació sobre els seus drets en matèria de protecció de dades o precise presentar una reclamació, podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili en Carrer Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, a fi de salvaguardar els seus drets. 

Cambis en la política

JCDecaux podria actualitzar la present Política de Protecció de Dades en qualsevol moment per a reflectir possibles noves pràctiques i ofertes de servicis. En este cas, s'actualitzarà la data de la Política de Protecció de Dades i s'indicarà la data en què es van realitzar dits canvis. Li convidem a comprovar possibles actualitzacions de la present Política de Protecció de Dades, que seran publicades en els llocs web de JCDecaux. Si JCDecaux realitza algun canvi que considere substancial, li serà informat per mitjà d'un avís publicat en els nostres llocs web.

Enllaços a llocs web de tercers

Al navegar pels nostres llocs web, podria trobar contingut que incloga enllaços a aplicacions i llocs web de tercers. JCDecaux no té control sobre les cookies o altres funcions utilitzades per tals aplicacions i llocs web de tercers, i qualsevol tractament de dades personals que puga ser implementat per les dites aplicacions i llocs web no es regix per esta Política de Protecció de Dades.
 
 Per consegüent, dependrà de vosté contactar directament i/o visitar dites aplicacions i llocs web de tercers per a obtindre més informació sobre les seues pràctiques en matèria de protecció de dades.

Contacte amb nosaltres

Si té dubtes o qüestions que transmetre a JCDECAUX en relació amb el tractament de les seues dades personals pot dirigir-se per escrit a JCDECAUX ESPANYA, S.L.U., a l'atenció del Responsable de Protecció de Dades, en Avinguda d'Aragó 328, CP 28022, Madrid (Espanya) , així com per correu electrònic a la direcció:  protecciondedatos@jcdecaux.com

 La present Política podrà ser actualitzada en qualsevol moment, per la qual cosa li recomanem que comprove amb regularitat les possibles actualitzacions.

 

Última actualització: 4 d'octubre de 2018.

Valencia

Oficina d'Atenció a l'Usuari de Valenbisi

Si necessita informació addicional sobre Valenbisi acoste's a visitar-nos. Ens trobarà en la GALERIA COMERCIAL SAPIRIS, calle Asturias, 34.

Oficina d´Atencio a l´Usuari

L'horari és de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 - 16:30 a 20:00. Els dissabtes de 09:00 a 14:00 hores."

_______________

SERVICI D´ATENCIÓ TELEFÓNICA 900 900 722

Des de l'1 de Setembre fins al 30 de Juny , l'horari del servici d'atenció telefònica és, de dilluns a divendres, de 8:30 a 22:00 hores. Dissabtes, Diumenges i Festius Nacionals, l'horari és de 10:00 a 21:00 hores.

Des de l'1 de Juliol fins al 31 d'Agost, l'horari del servici d'atenció telefònica és, de dilluns a divendres, de 9:00 a 22:00 hores. Dissabtes, Diumenges i Festius Nacionals, l'horari és de 10:00 a 21:00 hores

_______________

www.valencia.es

www.emtvalencia.es

Carrils bici i normes de circulació

Ajuntament de València - xarxa de carrils bici

____________________

Polse el següent enllaç per a enviar-nos l'Autorització per a menors d'edat, degudament omplida i firmada

AUTORIZACIO MENOR